Bảng Giá Linux Hosting

 

  BẢNG GIÁ LINUX HOSTING

 

 bảng giá Linux Hosting

 

 

*** Các dịch vụ phụ trội ***

MS SQL Server:

- Mỗi 1 database tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng

Bandwidth:

- 1G Bandwidth           :   25.000 VNĐ/tháng
- 5G Bandwidth           : 100.000 VNĐ/tháng
- 10G Bandwidth         : 150.000 VNĐ/tháng
- 25G Bandwidth         :  300.000 VNĐ/tháng
- 50G Bandwidth         :  500.000 VNĐ/tháng
- 100G Bandwidth       :  820.000 VNĐ/tháng

Bandwidth cho gói Platinum Plus:
- 200G Bandwidth: 900.000 VNĐ/tháng
- 700G Bandwidth: 2.700.000 VNĐ/tháng
Webspace:
- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng

 
 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Fanpage Việt Song Phát