Bảng Giá Windows Hosting

 

 BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING

 

 

Bảng Giá Windows Hosting 

 

*** Các dịch vụ phụ trội ***

MS SQL Server:

- Mỗi 1 database tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng

Bandwidth:

- 1G Bandwidth: 25.000 VNĐ/tháng
- 5G Bandwidth: 110.000 VNĐ/tháng
- 10G Bandwidth: 200.000 VNĐ/tháng
- 30G Bandwidth: 400.000 VNĐ/tháng
- 50G Bandwidth: 500.000 VNĐ/tháng
- 70G Bandwidth: 665.000 VNĐ/tháng
- 100G Bandwidth: 800.000 VNĐ/tháng
- 200G Bandwidth: 1.200.000 VNĐ/tháng
Bandwidth cho gói Platinum Plus:
- 200G Bandwidth: 900.000 VNĐ/tháng
- 700G Bandwidth: 2.700.000 VNĐ/tháng
Webspace:
- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Fanpage Việt Song Phát